Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Прозор Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17584 , Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00372629
5. Міжміський код та телефон, факс (04637) 6-91-95 (04637) 6-92-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 83 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00372629.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2017 39767.5 159070 25
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2017 року; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь–яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична сукупність вартості правочинів: 39 767,5 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159 070 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 25%; Загальна кількість голосуючих акцій: 16 975 (шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 16 975 (шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 16 975 (шістнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук.