Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Прозор Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17584 , Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00372629
5. Міжміський код та телефон, факс (04637) 6-91-95 (04637) 6-92-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 83 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 04.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00372629.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 03.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Гавриленко Микола Мефодiйович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0.013
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,013%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Вайспапiр Вадим Аркадiйович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0.004
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,004%. Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Кучер Надiя Василiвна д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені включенням питання про припинення повноважень Ревізійної комісії в порядок денний загальних зборів акціонерів за рішенням акціонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Агапкін Віктор Олександрович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені включенням питання про припинення повноважень Ревізійної комісії в порядок денний загальних зборів акціонерів за рішенням акціонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Горяінов Віктор Володимирович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Горяінов Віктор Володимирович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені включенням питання про припинення повноважень Ревізійної комісії в порядок денний загальних зборів акціонерів за рішенням акціонера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро" д/н 37109938
28.04.2017 д/н
73.380019
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро" (код за ЄДРПОУ - 37109938), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 73,380019%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 73,380019%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Іншої інформації немає.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Кравчук Сергій Дмитрович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комерцiйний директор, СВГ Полiгональ, генеральний директор СТОВ "Цукровик". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Вайспапір Вадим Аркадійович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0.004
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Вайспапір Вадим Аркадійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,004%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Галс-К Лтд", голова ради засновникiв. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Вайспапір В.А. є акціонером Товариства.
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Гавриленко Володимир Миколайович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Гавриленко Володимир Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Галс-К Лтд", заступник директора, ТОВ "Агрофос", директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Гавриленко В.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Чумак Анатолій Миколайович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Чумак Анатолій Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: помічник депутата, провідний спеціаліст СТОВ "Цукровик". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Чумак А.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
28.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пустовойт Павло Віталійович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Пустовойт Павло Віталійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Нафком-Агро, заступник директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Пустовойт П.В. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
28.04.2017 обрано Голова Ревізійної комісії Кучер Надія Василівна д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Кучер Надія Василівна обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер – аудитор ТОВ "Галс-К ЛТД". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Агапкін Віктор Олександрович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Агапкін Віктор Олександрович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: аудитор ТОВ "Галс-К Лтд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
28.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Горяінов Віктор Володимирович д/н д/н
28.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 28.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2017 загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 28.04.2017 року. Горяінов Віктор Володимирович обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник служби безпеки ТОВ «Галс – К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.