Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Прозор Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17584 , Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00372629
5. Міжміський код та телефон, факс (04637) 6-91-95 (04637) 6-92-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 84 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 03.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/00372629/ в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кравчук Сергій Дмитрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Посадова особа Кравчук Сергій Дмитрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Вайспапiр Вадим Аркадiйович д/н д/н
д/н
0.0043228
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Посадова особа Вайспапiр Вадим Аркадiйович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043228%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гавриленко Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Чумак Анатолій Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Посадова особа Чумак Анатолій Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Пустовойт Павло Віталійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Посадова особа Пустовойт Павло Віталійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Кравчук Сергій Дмитрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року та Протоколу № 4/2018 засідання Наглядової ради ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року . Кравчук Сергій Дмитрович обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: комерцiйний директор, СВГ Полiгональ, генеральний директор СТОВ "Цукровик". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Голова Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Вайспапір Вадим Аркадійович д/н д/н
д/н
0.0043228
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Вайспапір Вадим Аркадійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0043228%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Галс-К Лтд", голова ради засновникiв. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Вайспапір В.А. є акціонером Товариства.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Гавриленко Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Гавриленко Володимир Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Галс-К Лтд", заступник директора, ТОВ "Агрофос", директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Гавриленко В.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Чумак Анатолій Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Чумак Анатолій Миколайович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: помічник депутата, провідний спеціаліст СТОВ "Цукровик". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Чумак А.М. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради Пустовойт Павло Віталійович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" 27.04.2018 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1/2018 рвчних загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" від 27.04.2018 року. Пустовойт Павло Віталійович обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Нафком-Агро, заступник директора. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 штук акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Член Наглядової ради Пустовойт П.В. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".