Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Прозор Сергiй Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 17584 , Чернігівська область, Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00372629
5. Міжміський код та телефон, факс (04637) 6-91-95 (04637) 6-92-18
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 183 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 27.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00372629.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.09.2017 314114.54 159070 197.46938
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 314114,54 тис. грн. (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,46938%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір застави, наступної застави виробничого обладнання, що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
2 22.09.2017 157057.27 159070 98.73469
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 157057,27 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн.; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір застави, наступної застави виробничого обладнання, що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галс Агро» та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; " СТОВ "Цукровик" - 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за ЄДРПОУ юридичних осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 37109854, СТОВ "Цукровик" - 30829636; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" та СТОВ "Цукровик" є афілійованими особами Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
3 22.09.2017 314114.54 159070 197.46938
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 314114,54 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,46938%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної застави транспортних засобів з АТ "Райффайзен Банк Аваль", що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
4 22.09.2017 157057.27 159070 98.73469
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 157057,27 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної застави транспортних засобів,, що забезпечує виконання зобов'язань зобов'язань ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галс Агро» та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4, " СТОВ "Цукровик" - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за ЄДРПОУ юридичних осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 37109854, СТОВ "Цукровик" - 30829636; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" та СТОВ "Цукровик" є афілійованими особами Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
5 22.09.2017 314114.54 159070 197.46938
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 314114,54 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,46938%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної іпотеки нерухомого майна з АТ "Райффайзен Банк Аваль", що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, буд. 51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
6 22.09.2017 157057.27 159070 98.73469
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 157057,27 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,73469%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір наступної іпотеки нерухомого майна,, що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» та СТОВ «Цукровик» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із строком дії не більше 72 місяців; Повне найменування юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Галс Агро» та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровик»; Місцезнаходження юридичних осіб: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4, " СТОВ "Цукровик" - 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Линовиця, вул. Заводська, буд. 4; Код за ЄДРПОУ юридичних осіб - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" - 37109854, СТОВ "Цукровик" - 30829636; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ "Торговий дім "Галс Агро" та СТОВ "Цукровик" є афілійованими особами Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.
7 22.09.2017 395784.32 159070 248.81142
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 22.09.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ" (далі по тексту - Товариство); Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 395784,32 тис.грн, (по курсу НБУ станом на 25.09.2017 року 1 євро складає 31,411454 грн.); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 159070 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 248,81142%; Загальна кількість голосуючих акцій: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 17 097 (сімнадцять тисяч дев'яносто сім) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами); 122 (сто двадцять дві) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): 0 штук. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір фінансової поруки з АТ "Райффайзен Банк Аваль", що забезпечує виконання зобов'язань ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 12 600 000,00 євро ((дванадцять мільйонів шістсот тисяч), строком дії не більше 60 місяців; Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»; Місцезнаходження юридичної особи: 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна,буд. 51; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: 34736210; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» є афілійованої особою Товариства; Інші істотні умови правочину: інші істотні умови правочину відсутні.