Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 03.05.2018 13:29:25
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Директор. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Протокол

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

смт. Линовиця                                                                                           27 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).

Питання № 2: Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2017 року.

Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 • надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

Питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича, Пустовойта Павла Віталійовича.

Питання № 10: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Прозора С.М. на підписання від імені Товариства цивільно – правових договорів  з членами Наглядової Ради Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:

Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Рішення:

1.1. Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).

Результати голосування:

«За» -  16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Директора про результати господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Результати голосування:

«За» -  16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку і збитків.

Рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2017 року.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 • надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича, Пустовойта Павла Віталійовича.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 10: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Прозора С.М. на підписання від імені Товариства цивільно – правових договорів  з членами Наглядової Ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  __________________    Попенко Н.П.

Член лічильної комісії      __________________    Стеценко О.О.

Член лічильної комісії      __________________   Савченко Ю.І.

Протокол

про підсумки кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

с. Городище – Пустоварівське                                                         27 квітня 2018 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2018 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами шляхом кумулятивного голосування:

Питання № 9: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результати кумулятивного голосування з питань порядку денного:

Голосування з питання № 9: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Кравчука Сергія Дмитровича, Чумака Анатолія Миколайовича, Пустовойта Павла Віталійовича.

Результати голосування:

В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:

 1. Вайспапір Вадим Аркадійович – 16975 голосів;
 2. Гавриленко Володимир Миколайович – 16975 голосів;
 3. Євстратов Михайло Аркадійович – 0 голосів;
 4. Кравчук Сергій Дмитрович - 16975 голосів;
 5. Чумак Анатолій Миколайович - 16975 голосів;
 6. Пустовойт Павло Віталійович – 16975 голосів.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Володимир Миколайович, Кравчук Сергій Дмитрович, Чумак Анатолій Миколайович, Пустовойт Павло Віталійович.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Голова лічильної комісії  __________________    Попенко Н.П.

Член лічильної комісії      __________________    Стеценко О.О.

Член лічильної комісії      __________________   Савченко Ю.І.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.05.2018
(дата)