Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.09.2017
Дата публікації 15.08.2017 15:14:51
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!

Позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі за текстом – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться  22 вересня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 18.09.2017 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.30. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

  1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 3/2017 від 24.07.2017 року).

2. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду Товариству на вчинення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних  правочинів із заінтересованістю, а саме:

- договорів наступної застави та іпотеки у зв’язку з  виступленням Товариством майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

- ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-пустоварівська аграрна компанія» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяці;

- ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій,   у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяці;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в наступну заставу та іпотеку  наступне майно Товариства:

  • нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
  • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
  • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу; 

- договорів поруки у зв’язку із  виступленням Товариством фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро), строком дії не більше 60 місяців та із відсотковою ставкою не більше 5% річних

3.Про виступ майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» та передачу в наступну заставу та іпотеку майна Товариства.

Проект рішення: Виступити майновим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за зобов’язаннями:

- ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія»  та АТ «Райффайзен Банк Аваль»,   та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяці;

- ТОВ «ТД «ГАЛС АГРО» (ідентифікаційний код 37109854) та СТОВ «Цукровик» (ідентифікаційний код 30829636) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій, що буде укладений між вказаними товариствами та АТ «Райффайзен Банк Аваль», та договорами, що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору на здійснення кредитних операцій, у розмірі 5 000 000,00 євро (п’ять мільйонів євро) із  строком дії не більше 72 місяці;

та передати АТ «Райффайзен Банк Аваль» в забезпечення виконання зазначених зобов’язань  в наступну заставу та іпотеку  наступне майно Товариства:

  • Нерухомість згідно Додатку № 1 до цього Протоколу;
  • виробниче обладнання згідно Додатку № 2 до цього Протоколу;
  • транспортні засоби згідно Додатку № 3 до цього Протоколу.

Керуючись ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство  усвідомлює, що рішення про передачу в наступну заставу та іпотеку майна  є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

4.Про виступ фінансовим поручителем перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення: Виступити фінансовим поручителем за зобов’язаннями ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія» (ідентифікаційний код 34736210) перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за договорами невідновлювальної кредитної лінії із розміром заборгованості не більше 10 000 000,00 євро (десять мільйонів євро), строком дії не більше  60 місяців та із відсотковою ставкою не більше 5% річних.

5.Про надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та підписання інших необхідних документів.

Проект рішення: Надати повноваження Директору ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Прозору Сергію Михайловичу на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» відповідних договорів/додаткових угод, рішення про укладення яких прийнято цими Зборами, та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:// 00372629smida.gov.ua

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна.            

 

Довідки за тел.: (044) 522-99-33.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) –Бюлетень «Відомості НЦКПФР» № 152 від 14.08.2017 року.

 

Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

                                                                              

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.08.2017
(дата)