Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 04.05.2017 09:40:48
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Протокол

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

смт. Линовиця                                                                                           28 квітня 2017 року

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

             Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року).

Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року.

Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 • надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

Питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

Питання № 9: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Питання № 10: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

Питання № 11: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

Питання № 12: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

Питання № 13: Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити статут Товариства в новій редакції.

                                          Результати голосування з питань порядку денного:

Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Рішення:

1.1. Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року).

Результати голосування:

«За» -  16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Результати голосування:

«За» -  16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків.

Рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2016 року.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 • надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 9: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 10: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Кравчука Сергія Дмитровича, Чумака Анатолія Миколайовича, Пустовойта Павла Віталійовича.

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з обраними до складу Наглядової Ради Товариства особами.

Результати голосування:

В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:

 1. Вайспапір Вадим Аркадійович – 16975 голосів;
 2. Гавриленко Володимир Миколайович – 16975 голосів;
 3. Євстратов Михайло Аркадійович – 0 голосів;
 4. Кравчук Сергій Дмитрович - 16975 голосів;
 5. Чумак Анатолій Миколайович - 16975 голосів;
 6. Пустовойт Павло Віталійович - 16975 голосів.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Володимир Миколайович, Кравчук Сергій Дмитрович, Чумак Анатолій Миколайович, Пустовойт Павло Віталійович.

Голосування з питання № 11: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голосування з питання № 12: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

Результати голосування:

В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:

 1. Кучер Надія Василівна – 16975 голосів;
 2. Агапкін Віктор Олександрович – 16975 голосів;
 3. Горяінов Віктор Володимирович – 16975 голосів;
 4. Федоренко Валентина Василівна – 0 голосів.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються Кучер Надія Василівна, Агапкін Віктор Олександрович, Горяінов Віктор Володимирович.

Голосування з питання № 13: Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Рішення: Затвердити статут Товариства в новій редакції та уповноважити Голову Зборів Прозора С.М. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

«За» - 16975 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

Голова лічильної комісії  __________________    Попенко Н.П.

Член лічильної комісії      __________________    Стеценко О.О.

 Член лічильної комісії      __________________   Савченко Ю.І.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.05.2017
(дата)