Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 07.03.2017 11:15:37
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4, відбудуться  28 квітня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 24.04.2017 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2017 від 01.02.2017 року).

 1. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.

 1. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2016 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2016 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги факт відсутності прибутку та наявності збитків у Товариства у 2016 році.

 1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту

прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Головою правління Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

 1. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

 1. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http:// 00372629 smida.gov.ua

З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Основні показники фінансово -  господарської діяльності Публічного акціонерного

товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2016 рік

(тис. грн.)

Найменування показника

Період   2016 р.

звітний

попередній

Усього  активів

159070

116116

Основні засоби

49457

44817

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

35759

35514

Сумарна дебіторська заборгованість

54167

18751

Грошові кошти та їхні еквіваленти

152

223

Нерозподілений прибуток

699

2388

Власний капітал

8348

10037

Статутний капітал

243

243

Довгострокові зобов'язання

54754

 

Поточні зобов'язання

95968

106079

Чистий прибуток (збиток)

-4283

74

Середньорічна кількість акцій (шт.)

21702

21702

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників  на кінець періоду (осіб)

225

248

 

Довідки за телефоном: (04637) 69-1-95, (044) 522-99-33

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44  06.03.2017 року.

Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний».

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2017
(дата)