Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 25.04.2016 14:05:36
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Протокол

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

 

смт. Линовиця                                                                                     21 квітня 2016 року

 

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21 квітня 2016 року

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

 

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

 

Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Попенко Н.П.  – Головою лічильної комісії, Стеценко О.О., Савченко Ю.І.  – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2016 від 19.02.2016 року).

 

Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році.

 

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

 

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2015 рік.

 

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2015 р., направити на розвиток виробництва і господарської діяльності.

 

Питання № 6:  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 •  

 

Питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича.

 

Питання № 9: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

 

Питання № 10: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

 

Питання № 11: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

 

Питання № 12: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

 

Результати голосування з питань порядку денного:

Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Рішення:

1.1. Обрати Попенко Н.П.  – Головою лічильної комісії, Стеценко О.О., Савченко Ю.І.  – членами лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких  затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 1/2016 від 19.02.2016 року).

Результати голосування:

«За» -  16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2015 році.

Результати голосування:

«За» -  16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту. 

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р., розподіл прибутку і збитків.

Рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2015 р., направити на розвиток виробництва і господарської діяльності.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2016 рік.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 7: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

 • одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;
 • передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
 • забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;
 • купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;
 • інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних борів акціонерів:

 • погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;
 •  

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 8: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 9: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 10: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Миколу Мефодійовича, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з обраними до складу Наглядової Ради Товариства особами та уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства відповідні договори з членами Наглядової Ради Товариства.

Результати голосування:

В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:

 1. Вайспапір Вадим Аркадійович – 16925 голосів;
 2. Гавриленко Микола Мефодійович – 16925 голосів;
 3. Євстратов Михайло Аркадійович – 0 голосів;
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро» - 16925 голосів.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Микола Мефодійович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Галс Агро».

 

Голосування з питання № 11: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

Результати голосування:

«За» - 16925 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні;

«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні.

Рішення прийнято.

 

Голосування з питання № 12: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

Результати голосування:

В результаті кумулятивного голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:

 1. Кучер Надія Василівна – 16925 голосів;
 2. Агапкін Віктор Олександрович – 16925 голосів;
 3. Горяінов Віктор Володимирович – 16925 голосів;
 4. Троценко Олександр Миколайович – 0 голосів.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються Кучер Надія Василівна, Агапкін Віктор Олександрович, Горяінов Віктор Володимирович.

 

 

Голова лічильної комісії  __________________    Попенко Н.П.

 

                               Член лічильної комісії      __________________    Стеценко О.О.

 

                                Член лічильної комісії      __________________   Савченко Ю.І.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.04.2016
(дата)