Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 03.03.2016 09:08:24
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по  тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться  21 квітня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 15.04.2016 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.30. до 12.00 за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової Ради  за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р., розподіл прибутку і збитків.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

9. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

         Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

         З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного  зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.                                                                                               

Основні показники фінансово -  господарської  діяльності Публічного акціонерного

         товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2015  рік

                                                                                                             (тис. грн.)

Найменування показника

Період   2015р.

звітний

попередній

Усього  активів

116116

124016

Основні засоби

44817

11664

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

35514

27740

Сумарна дебіторська заборгованість

18751

45111

Грошові кошти та їхні еквіваленти

223

42

Нерозподілений прибуток

2388

2314

Власний капітал

10037

9963

Статутний капітал

243

243

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

106079

114053

Чистий прибуток (збиток)

74

203

Середньорічна кількість акцій (шт.)

21702

21702

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників  на кінець періоду (осіб)

248

247

Довідки за тел.: (04637) 69-1-95, (044) 529-49-29

Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Газета "Бюлетень. Цінні папери України" № 39 02.03.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2016
(дата)