Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 16:46:13
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»! Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться 27 квітня 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) . Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 21.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку і збитків. 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та попереднє схвалення значних правочинів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна. Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 124016 147558 Основні засоби 11664 12729 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 27740 2020 Сумарна дебіторська заборгованість 44969 78036 Грошові кошти та їхні еквіваленти 50 53 Нерозподілений прибуток 2314 2111 Власний капітал 9963 9760 Статутний капітал 243 243 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 114053 137798 Чистий прибуток (збиток) 203 62980 Середньорічна кількість акцій (шт.) 21702 21702 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 247 380 Довідки за тел.: (044) 529-49-29 Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органі (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 18.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)