Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.04.2014
Дата публікації 18.04.2014 13:29:21
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* d.kryzhova@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2014 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Проект рішення: Обрати Попенко Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Стеценка О.О. – членами лічильної комісії. Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетеня, форма якого затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2014 від 21.02.2014 року).

Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2013 році.

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2013 році наступним чином: 333 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.

Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
Прийняти до уваги, що Товариство не планує протягом 2014 року вчиняти значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності.


Результати голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Рішення: Обрати Попенко Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Стеценка О.О. – членами лічильної комісії. Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетеня, форма якого затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2014 від 21.02.2014 року).
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2013 році.
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
Рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2013 році наступним чином:
333 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2014 рік.
Прийняти до уваги, що Товариство не планує протягом 2014 року вчиняти значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності.
Результати голосування:
«За» - 16991 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.04.2014
(дата)