Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 07.03.2014 15:43:15
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ "КРАСНИЙ"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький район, селище міського типу Линовиця, вул. Заводська, буд. 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: (046-37)-69-195
E-mail* d.kryzhova@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться 17 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 11.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2013 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 147558 279212
Основні засоби 12729 18769
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 2020 16039
Сумарна дебіторська заборгованість 78036 186631
Грошові кошти та їхні еквіваленти 53 65
Нерозподілений прибуток 2111 1778
Власний капітал 9760 596
Статутний капітал 243 243
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 137798 276595
Чистий прибуток (збиток) 62980 89357
Середньорічна кількість акцій (шт.)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 380 211

Довідки за тел.: (044) 529-49-29

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №46 від 07.03.2014р.

Наглядова Рада ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2014
(дата)