Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 13:27:59
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Линовицький цукрокомбінат "Красний"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: 0463769230
E-mail* linovitsa@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата проведення загальних зборів акціонерів : 25 квітня 2013 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Проект рішення: Обрати Попенко Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії. Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетеня, форма якого затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2013 від 25.02.2013 року).

Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік

Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р., розподіл прибутку і збитків.
Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2012 році наступним чином: 302 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.

Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та прийняття рішення про вчинення значних правочинів і про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2013 рік. Схвалити попередньо значний правочин по придбанню природного газу на загальну орієнтовну суму 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень, а також інші значні правочини, які необхідно буде вчинити протягом 2013 року з метою забезпечення стабільної господарської та виробничої діяльності Товариства.

Питання № 7: Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати із посади Голови Наглядової ради Товариства Кравчука С.Д. у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Відкликати із посад членів Наглядової ради Товариства Гавриленко М.М., Євстратова М.А., Вайспапіра В.А., Гавриленко В.М., Чумака А.М., Чопівського В.М. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Визначити майбутній кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 4 особи.

Питання № 8: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

Питання № 9: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Відкликати із посади Голови Ревізійної комісії Товариства Кучер Н.В. у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Відкликати із посад членів Ревізійної комісії Товариства Агапкіна В.О., Троценко О.М., у зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Визначити майбутній кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.

Питання № 10: Про обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.

Питання № 11: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства Прозору С.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Рішення: Обрати Попенко Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії. Затвердити наступний регламент Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетеня, форма якого затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2013 від 25.02.2013 року).
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2012 році.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р., розподіл прибутку і збитків.
Рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2012 році наступним чином:
302 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та прийняття рішення про вчинення значних правочинів і про попереднє схвалення значних правочинів.
Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2013 рік. Схвалити попередньо значний правочин по придбанню природного газу на загальну орієнтовну суму 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень, а також інші значні правочини, які необхідно буде вчинити протягом 2013 року з метою забезпечення стабільної господарської та виробничої діяльності Товариства.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 7: Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Відкликати із посади Голови Наглядової ради Товариства Кравчука С.Д. у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Відкликати із посад членів Наглядової ради Товариства Гавриленко М.М., Євстратова М.А., Вайспапіра В.А., Гавриленко В.М., Чумака А.М., Чопівського В.М. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Визначити майбутній кількісний склад Наглядової Ради Товариства – 4 особи.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 8: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з Кравчуком С.Д., Вайспапіром В.А., Гавриленко В.М., Чумаком А.М., та доручити голові Правління Товариства до 01.05.2013 року підписати з Кравчуком С.Д., Вайспапіром В.А., Гавриленко В.М., Чумаком А.М. від імені Товариства цивільно-правові договори на затверджених Зборами умовах.
Результати голосування:
В результаті голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:
1) Кравчук Сергій Дмитрович – 16925
2) Вайспапір Вадим Аркадійович – 16925
3) Гавриленко Володимир Миколайович – 16925
4) Чумак Анатолій Миколайович – 16925
5) Олійник Іна Станіславівна – 0
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Кравчук Сергій Дмитрович, Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Володимир Миколайович, Чумак Анатолій Миколайович.
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 9: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
Рішення: Відкликати із посади Голови Ревізійної комісії Товариства Кучер Н.В. у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Відкликати із посад членів Ревізійної комісії Товариства Агапкіна В.О., Троценко О.М., у зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Визначити майбутній кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 особи.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 10: Про обрання членів Ревізійної комісії.
Рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.
Результати голосування:
В результаті голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним
чином:
1) Кучер Надія Василівна - 16925
2) Агапкін Віктор Олександрович – 16925
3) Горяінов Віктор Володимирович – 16925
4) Троценко Олександр Миколайович - 0
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства ввжаються Кучер Надія Василівна, Агапкін Віктор Олександрович, Горяінов Віктор Володимирович.
Рішення прийнято:

Голосування з питання № 11: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства Прозору С.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Результати голосування:
«За» - 16925 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)