Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Линовицький цукрокомбінат "Красний"
Юридична адреса* 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4
Керівник* Прозор Сергій Михайлович - Голова правління. Тел: 0463769230
E-mail* linovitsa@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, відбудуться 26 квітня 2012 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх) .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 20.04.2012 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2011 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 р.
8. Затвердження положення про Правління Товариства.
Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Попенко Надія Петрівна.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2011 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 309151 293050
Основні засоби 10698 9853
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 45431 22416
Сумарна дебіторська заборгованість 24734 253418
Грошові кошти та їхні еквіваленти 377 1296
Нерозподілений прибуток 1476 1092
Власний капітал 2315 1931
Статутний капітал 243 243
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 291986 290573
Чистий прибуток (збиток) 384 983
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21702 21702
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 153 148
Довідки за тел.: (044) 522-84-71

Правління ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Прозор Сергій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)