Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.11.2020 10:09:01
Дата здійснення дії: 10.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  00372629
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер

АТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!

 

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4, відбудуться 10 грудня 2020 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.11.2020 р.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.40. до 12.00 за місцем проведення зборів.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Прості іменні – 21702

Привілейовані іменні – 1431.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17097.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з проектом рішення щодо кожного питання:

  1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Встановити кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи.

Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 5/2020 від 02.11.2020 року).

2.Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів.

Проект рішення: надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» значних правочинів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства складеної на 31.12.2019 р., а саме:

- поширити діючу заставу/іпотеку майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно іпотечного договору від 04.10.2017 р. реєстр.№1322, договору застави основних засобів від 04.10.2017 р. реєстр.№1320, договору застави сільськогосподарської техніки від 04.10.2017 р. реєстр.№1321 на нові умови кредитування/фінансування ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/150-2/626 від 04.10.2017 р. (далі – ГКУ) у зв’язку зі збільшенням суми загального ліміту до 15 000 000,00 євро (п'ятнадцять мільйонів євро 00 євроцентів) з можливістю отримання кредитних коштів в євро та гривні, подовженням строку дії загального ліміту до 04.10.2029 р. і включення нового Учасника ГКУ – СТОВ «Цукровик» (ЄДРПОУ 30829636).

3.Надання згоди на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: надати згоду на вчинення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ТОВ «Галс Агро» яке одночасно є учасником ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210), Голови Наглядової Ради Товариства Кравчука С.Д., який є одночасно Генеральним директором  ТОВ «ГОПАК» у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), а саме:

- Поширити діючу заставу / іпотеку майна, що оформлена в забезпечення виконання зобов’язань перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно іпотечного договору від 04.10.2017 р. реєстр.№1322, договору застави основних засобів від 04.10.2017 р. реєстр.№1320, договору застави сільськогосподарської техніки від 04.10.2017 р. реєстр.№1321 на нові умови кредитування/фінансування ТОВ «ГОПАК» (код ЄДРПОУ 34736210) за ГКУ у зв’язку зі збільшенням суми загального ліміту до 15 000 000,00 євро (п'ятнадцять мільйонів євро 00 євроцентів) з можливістю отримання кредитних коштів в євро та гривні, подовженням строку дії загального ліміту до 04.10.2029 р. і включення нового Учасника ГКУ – СТОВ «Цукровик» (ЄДРПОУ 30829636);

Проекти додаткових угод до договорів застави/іпотеки наведено в Додатках до цього Протоколу.

На підставі ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.  

 

4. Надання повноважень Директору Прозор Сергію Михайловичу на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та інших необхідних документів.

Проект рішення: надати повноваження Директору Товариства Прозор Сергій Михайловича  укладання (підписання) від імені Товариства договорів/додаткових угод (мова про які йде в питаннях 1-2 порядку денного) та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк Аваль» всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд. Договори / Додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення Загальних зборів щодо їх укладення.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  https://smida.gov.ua/site/00372629/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх), попередньо зателефонувавши за номером телефону: (04637) 69-1-95, (044) 522-99-33, не пізніше ніж за 1 (один) день до дати запланованого візиту. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.

Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати: необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Наглядова Рада АТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»