Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 10:29:01
Дата здійснення дії: 29.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБIНАТ "КРАСНИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  00372629
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер

АТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»!

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний»» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 17584, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт. Линовиця, вул. Заводська, 4, відбудуться 29 квітня 2020 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 17584, Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2020 р.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 11.00. до 12.00 за місцем проведення зборів.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Прості іменні – 21702

Привілейовані іменні – 1431.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17097.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з проектом рішення щодо кожного питання:

  1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Встановити кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи.

Обрати Попенко Надію Петрівну – Головою лічильної комісії, Стеценко Олександра Олександровича, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин;

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 2/2020 від 20.02.2020 року).

  1. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році.

  1. Звіт Наглядової Ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

  1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прибуток за результатами діяльності у 2019 році направити на розвиток виробництва і господарської діяльності Товариства.

  1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2020  рік.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

  1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.

  1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  https://smida.gov.ua/site/00372629/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, вул. Заводська, 4, адміністративна будівля, актовий зал (2-й поверх), попередньо зателефонувавши за номером телефону: (04637) 69-1-95, (044) 522-99-33, не пізніше ніж за 1 (один) день до дати запланованого візиту. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Попенко Надія Петрівна.

Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати: необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності Акціонерного

товариства «Линовицький цукрокомбінат «Красний» за 2019 рік

(тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

за 2019 р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

звітний

попередній

Усього активів

142 116

207 347

Основні засоби (за залишковою вартістю)

70 766

55 772

Запаси

29 084

16 891

Сумарна дебіторська заборгованість

4 247

71 083

Гроші та їх еквіваленти

24 240

28 352

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-18 329

-7 762

Власний капітал

-10680

-113

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

243

243

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

152 796

160 006

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4102

1 970

Середньорічна кількість акцій (шт.)

21 702

21 702

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,189

0,091

 

Наглядова Рада АТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний»